Algemeen

RBBC vzw. hecht een groot belang aan de bescherming van privacy van alle personen welke om één of ander redenen contact opnemen, hetzij rechtstreeks per telefoon of via ons contact-form op onze webpag.  www.rbbcvzw.be

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens binnen onze vzw. verloopt geheel in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’). Deze privacyverklaring werd door RBBC vzw. opgesteld omdat wij hierover eerlijk en transparant willen communiceren met ieder natuurlijk persoon waarvoor wij eventueel na contactname enige gegevens van persoonlijke aard zouden registreren.

Specifiek wordt onder RBBC vzw. begrepen:

Rolstoelbasketbalclub vzw. (afkorting : RBBC vzw) 

Secr. :   Boombosstraat 36, 9270 Laarne

Identificatienummer vzw: 3388/88 – NN. 4 346000 85

Door gebruik te maken van deze website gaan wij ervan uit dat iedere ‘bezoeker/gebruiker’ kennis heeft genomen van de Privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoons-gegevens voor zover deze worden opgegeven, zoals hier beschreven, aanvaardt. Ons Privacy-beleid is vatbaar voor mogelijke toekomstige wijzigingen aan de hand van de actuele wetgeving. Deze  aan-passingen zullen telkens duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden. 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De GDPR maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en partijen die de feitelijke verwerking uitvoeren. We onderscheiden om die reden:

2.1 Verantwoordelijke verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. RBBC vzw. is de verwerkingsverantwoordelijke wanneer het gaat om de verwerking van Uw persoonsgegevens.

2.2 Feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van het platform en functionaliteiten. De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.

RBBC vzw staat in voor de volle verantwoordelijkheid en het zorgvuldige beheer door de door haar aangewezen feitelijke verwerkers, welke met de nodige technische bagage en kennis inzake beveiligingsmaatregelen rond de verwerking van de persoonsgegevens welke onder deze Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming worden vermeld.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, of soortgelijke andere aanvallen op de website  www.rbbc.vzw . De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing/manier om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn eigen ervaringen en noden ttv RBBC vzw.

Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

3. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt en wat is hiervoor de eventuele terechte basis?

RBBC vzw. verzamelt uw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk van iedere bezoeker/gebruiker van de website welke via het contactform. of  telefoon contact heeft opnemen, waarvoor wij vanuit RBBC vzw. enig verdere  opvolging/invulling willlen voorzien zal in eerste instantie enkel het email of tel# worden opgeslagen, met als enig doel tot verder vlotte & optimale communicatie.    De verzameling van persoonsgegevens wordt eventueel uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik wenst te maken van onze vzw. via betalend lidmaatschap.

Aangezien technologie en innovatie steeds in beweging zijn, is het onmogelijk een inschatting te maken van onze toekomstige website en bijhorende dienstverlening. Het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze vzw. vallen.

4. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen de persoonsgegevens op volgende wijzen:

Via de registratie gegevens in functie van een eerste interne Contact-registratie :  Welke uiteindelijk nodig zijn bij een eerste concrete aanvraag tot bijkomende info   mbt onze vzw. werking :  Voor- & achternaam, email-adres &/o telefoonnummer 

Via de registratie gegevens in functie van een verder interne Detail-registratie :

Deze bestaat erin dat we alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor de     gepersonalidseerde registratie bij overkoepelende sportfederatie(s) en hun gerelateerd verzekeringsinstellingen. Deze gegev. hebben betrekking op : geboorte –datum & -plaats, volledig adres, rijksregister#, & geslacht. 

De betrokkene beslist steeds zelf over de hoeveelheid informatie die hij vrij geeft.

5. Worden mijn gegevens overgedragen op derde partijen?

De persoonsgegevens worden in de éérste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen RBBC vzw., waarbij bij lidmaatschap dus ook de betreffende contact & detail gegevens worden doorgegeven aan betreffende sportfederatie(s) van toepassing voor betrokken lid.

We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen – zonder Uw medeweten en noodzakelijk expliciete toestemming van U zijde –  mocht RBBC vzw. enige mogelijke vraag vanuit een derde partij ontvangen, welke wij als aanvaardbaar achten.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat RBBC vzw. jouw persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit betekent volgende garanties;

Persoonsgegevens worden enkel conform de uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden binnen onze vzw. verwerkt.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens enkel voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is, om een gunstige algemene werking binnen onze vzw te kunnen voorzien.

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk, dit wil zeggen zolang uw Lidmaatschap actief is of zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om u een bepaalde dienst aan te bieden.

6.2 Uw rechten als Gebruiker

Als u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden, dien uw verzoek dan als e-mail in via info@rbbcvzw.be, of in schriftelijke vorm bij RBBC vzw, Boombosstraat 36, 9270 Laarne. Zorg er daarbij alstublieft voor dat een eenduidige identificering van uw persoon voor ons mogelijk is.

Recht van toegang: U heeft recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en wissen van gegevens: U heeft ten allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen, mits daarvoor voldaan is aan de wettelijke bepalingen hiervoor. In geval van onjuistheden zullen wij de bij ons opgeslagen gegevens na berichtgeving door u onmiddellijk corrigeren. Persoonsgegevens worden gewist wanneer aan de wettelijke bepalingen is voldaan, o.a. omdat de gegevens voor de doelen waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn of deze gegevens onrechtmatig werden verwerkt. 

Bezwaar tegen gegevensverwerking: Daarnaast heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van de toestemming: Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze ten allen tijde met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping staat hier los van.